INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161035, NIP: 5261342305, REGON: 011260920, numer telefonu: 22 621 44 61, adres e-mail: wpg@wpg.com.pl (dalej także jako: „Spółka”). Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

2. Dane osobowe:
a) pracowników i współpracowników kontrahentów Spółki (osób wyznaczonych przez kontrahentów do kontaktu) są przetwarzane przez Spółkę w celu wykonania umowy o świadczenie usług z zakresu geodezji, kartografii oraz geomatyki. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników kontrahentów Spółki jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest w tym wypadku realizacja zawieranych przez Spółkę umów o świadczenie usług z zakresu geodezji, kartografii oraz geomatyki.
b) podwykonawców Spółki oraz pracowników i współpracowników podwykonawców Spółki są przetwarzane przez Spółkę w celu wykonania umowy o świadczenie usług z zakresu geodezji, kartografii oraz geomatyki. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podwykonawców Spółki oraz pracowników i współpracowników podwykonawców Spółki jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest w tym wypadku realizacja zawieranych przez Spółkę umów o świadczenie usług z zakresu geodezji, kartografii oraz geomatyki.
c) osób kontaktujących się ze Spółką, w tym osób zainteresowanych współpracą ze Spółką oraz osób zainteresowanych usługami Spółki, są przetwarzane przez Spółkę w celu marketingu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się ze Spółką, w tym osób zainteresowanych współpracą ze Spółką oraz osób zainteresowanych usługami Spółki jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest w tym wypadku działalność marketingowa obejmująca między innymi kontaktowanie się z potencjalnymi klientami i kontrahentami Spółki oraz przygotowywanie i przedstawianie ofert dla potencjalnych klientów i kontrahentów Spółki. Podanie opisanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji przez Spółkę celu przetwarzania opisanego powyżej. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji przez Spółkę celu przetwarzania opisanego powyżej.
d) kandydatów na pracowników Spółki są przetwarzane przez Spółkę w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem kandydatów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika Spółki jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby , której dane dotyczą. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji celu przetwarzania opisanego powyżej. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uwzględnienia osoby kandydata w procesach rekrutacyjnych.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) oraz b) powyżej Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, funkcja , stanowisko, PESEL, adres, REGON, nr konta bankowego, wykształcenie, dane z KRS i CEIDG

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 lit. a) oraz b) powyżej administrator uzyskał – odpowiednio – od kontrahentów Spółki oraz od podwykonawców Spółki.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania opisanego powyżej, a po zakończeniu realizacji tego celu będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa i ochrony przed roszczeniami. Z uwagi na charakter celu przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników Spółki (prowadzenie procesów rekrutacyjnych), dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do chwili, w której kandydat wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zrezygnuje z uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez Spółkę, w tym podmiotom wykonującym we współpracy ze Spółką lub na zlecenie Spółki czynności dotyczące działań podejmowanych na Pana/Pani rzecz w ramach realizacji odpowiedniego celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

7. Ma Pan/Pani prawo do:
a) żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
c) przenoszenia Pana/Pani danych osobowych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych),
e) cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 2 lit. d) powyżej, w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Spółka nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Pana/Pani i które jednocześnie są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.