ZAWIADOMIENIE

O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Likwidatorzy spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie KRS: 0000161035 („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 ksh w zw. z art. 402 § 1  ksh, zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 października 2023 r., o godz. 9:00, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Biograficznej 2 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji;
  • odwołania członka Rady Nadzorczej;
  • powołanie członka Rady Nadzorczej;
  • wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
  1. Zamknięcie obrad.