Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (ul. Biograficzna 2, 01-991 Warszawa) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000161035, uchwałą z dnia 31.07.2023 r. postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z powyższym, na podstawie art. 465 § 1 k.s.h., wzywa się wierzycieli spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, aby zgłaszali swoje wierzytelności w terminie 6 miesięcy od daty publikacji ostatniego ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie spółki pod adresem: ul. Biograficzna 2, 01-991 Warszawa. Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem pierwszym.

Ryszard Brzozowski
likwidator

Jacek Uchański
likwidator