Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Biograficzna  2, działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Biograficznej 2

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2021 r
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r
  • zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r
  • przeznaczenia zysku 2021 roku na kapitał zapasowy
  • przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy
 1. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2021 r
 2. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 r
 3. Zamknięcie obrad