Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Biograficzna  2, działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Biograficznej 2

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2020 r
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r
 • zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r
 • pokrycia straty 2020 roku
 1. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2020 r
 2. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 r
 3. Zamknięcie obrad

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisem art. 434 § 1 ksh za akcjonariusza uważa się jedynie osobę, która została wpisana do rejestru akcjonariuszy. Wobec tego prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy mają jedynie akcjonariusze, którzy dokonali dematerializacji akcji i zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.